İNTERNET BANKACILIĞI
Önerilen Aramalar

Müşteri İhbar Formu

Fibabanka personeli, müşterileri veya 3. şahıslardan kaynaklı dolandırıcılık, sahtekarlık ya da suistimal tespitlerinizi veya duyumlarınızı Bankamıza iletmeniz durumunda, bildirimleriniz ülke mevzuat çerçevesinde ve gizlilik esasları içinde değerlendirilecektir.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİBABANKA A.Ş. (“Fibabanka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Fibabanka, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir. 

Fibabanka tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; kredibilite değerlendirmelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurtiçi ve uluslararası sair mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, bilgi saklama, skorlama, risk izleme, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Fibabanka, grup şirketleri ve iştiraklerinin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

Fibabanka’nın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Fibabanka tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, Fibabanka ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, uluslararası bankacılık faaliyetlerinin yapılması,

Fibabanka ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Fibabnaka tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

Fibabanka insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Fibabanka’nın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; grup şirketleri, iştirakler ile bunların sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi vermek, idari işleri yürütebilmek, bankacılık hizmetlerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak; işletme analizi ve ar-ge çalışmaları yapabilmek; bankacılık ürün ve hizmetleri hakkında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek (aksi Banka’ya bildirilmedikçe), ilgili mevzuat ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmek, kredi kayıt bürosu ve bunun gibi başka kurumlardan kimlik tespitini ve doğrulamasını gerçekleştirmek, terörün finansmanı ve kara para aklanmasını önlemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanuna aykırı fiili önlemek üzere ilgili idari ve resmi mercilerle paylaşmak amacıyla iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına, destek hizmeti aldığı kuruluşlara, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, Fibabanka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, SWIFT dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kuruluşlarına, diğer kart kuruluşlarına ve bankalara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Fibabanka Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, video bankacılığı, mobil veya dijital uygulamalar, destek hizmeti kuruluşları, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, anlaşmalı bayiler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, BKM, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, üye işyeri POS’ları, anlaşmalı mağazalar veya online satış siteleri gibi üye işyerleri, gibi bankamızın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, BDDK düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, bankamızla yapmış olduğunuz bankacılık hizmetleri sözleşmesine, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fibabanka’ya iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Fibabanka’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Fibabanka’ya 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://fibabanka.com.tr/bize-ulasin adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak FİBABANKA A.Ş. (“Fibabanka”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Fibabanka, Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, bankacılık, sigortacılık ve finans ürünleri ile ilgili hizmetlerin verilebilmesi ve acenta sıfatıyla sunulabilecekler de dahil olmak üzere bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kişisel verilerinizi işleyecektir. 

Fibabanka tarafından sunulan tüm ürün ve hizmetlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi; kredibilite değerlendirmelerinin yapılması, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5941 sayılı Çek Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespite ve yasal süreler dahilinde saklanmasına ilişkin düzenlemeler ve yurtiçi ve uluslararası sair mevzuata uyum; KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, tarafınıza daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi, tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, sizlere özel her türlü ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, bilgi saklama, skorlama, risk izleme, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Fibabanka, grup şirketleri ve iştiraklerinin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti vb amaçlar ile Bankacılık faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması,

Fibabanka’nın iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda; Fibabanka tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları, Fibabanka ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, banka içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi, uluslararası bankacılık faaliyetlerinin yapılması,

Fibabanka ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi, Fibabnaka tarafından, iş ortağı/müşteri/tedarikçi ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,

Fibabanka insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; Fibabanka’nın insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, insan kaynakları politikalarına uygun şekilde açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bankacılık Kanunu madde 73/4 dahil mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; grup şirketleri, iştirakler ile bunların sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi vermek, idari işleri yürütebilmek, bankacılık hizmetlerine ilişkin değişiklikler ve güncellemeler hakkında bilgilendirme yapmak; işletme analizi ve ar-ge çalışmaları yapabilmek; bankacılık ürün ve hizmetleri hakkında pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek (aksi Banka’ya bildirilmedikçe), ilgili mevzuat ve kanunların gerekliliklerini yerine getirmek, kredi kayıt bürosu ve bunun gibi başka kurumlardan kimlik tespitini ve doğrulamasını gerçekleştirmek, terörün finansmanı ve kara para aklanmasını önlemek ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanuna aykırı fiili önlemek üzere ilgili idari ve resmi mercilerle paylaşmak amacıyla iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine ve alt kuruluşlarına, destek hizmeti aldığı kuruluşlara, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, KKB, BKM, BDDK, TCMB, SPK, MASAK, TBB, GİB, Hazine Müsteşarlığı gibi kurum ve kuruluşlar, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, Fibabanka’nın faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, yerli ve yabancı destek hizmeti kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, finans kuruluşlarına, bağımsız denetim şirketlerine, Europay INT.SA, Moneygram, Mastercard INT.INC, Visa INT, JCB INT, Maestro, Electron, SWIFT dahil uluslararası ya da yurtiçinde kurulu ödeme sistemleri kuruluşlarına, diğer kart kuruluşlarına ve bankalara, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Fibabanka Genel Müdürlük, Şubeler, ATM’ler, internet şubesi, video bankacılığı, mobil veya dijital uygulamalar, destek hizmeti kuruluşları, sosyal medya, çağrı merkezi, aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketler, anlaşmalı bayiler, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, KKB, BKM, internet sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, üye işyeri POS’ları, anlaşmalı mağazalar veya online satış siteleri gibi üye işyerleri, gibi bankamızın sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Kişisel verileriniz başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, BDDK düzenlemeleri ve bankacılık sektörünü düzenleyen ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere, bankamızla yapmış olduğunuz bankacılık hizmetleri sözleşmesine, diğer ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemelere dayanılarak işlenmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Fibabanka’ya iletmeniz durumunda Fibabanka talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Fibabanka tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptirler.

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak Fibabanka’ya iletebilirsiniz. Bu çerçevede Fibabanka’ya 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://fibabanka.com.tr/bize-ulasin adresindeki veri sahibi başvuru formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını şubelere veya Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129 -34394 Şişli – İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.